Biz hakda

Giriş

Guanç Guangzhouou NSWprint 1999-njy ýylda döredilip, ýörite çap edilen kagyz sowgat gutularyny, gaty kagyz gutularyny, magnit ýapylyş gutularyny, çekme kagyz gutularyny, kagyz turbalaryny, E fleýta gasynlanan gutulary, çap kagyz haltalaryny we beýleki kagyz gaplaýyş önümlerini öndürmäge bagyşlanýar.

topar1

Korporatiw görnüş

NSWprint-de müň ownuk zadyň ajaýyp marka döredýändigine ynanýardyk.
Bäsdeşlik bahalarynda yzygiderli ýokary hilli kagyz gaplamalary bilen üpjün etmek üçin has köp işleýäris.
Çalt gurşun wagtyny we yzygiderli hilini almak üçin gaplamany bir üçegiň aşagynda çap edýäris we öndürýäris.
Gaýtadan ulanylýan bölek gaplama diapazonyny hödürleýäris we üpjün ediş zynjyrymyz iň ýokary global etiki ülňüler bilen tassyklanan Sedex.Durnukly ekin meýdanlaryndan öndürýäris.
Jogapkärçiligiňize çynlakaý çemeleşýän bolsaňyz, gaplaýjy üpjün edijini hem saýlaň.

topar suraty

Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilerimiz:

Şahsylaşdyrylan kagyz gutularyny, kagyz turbalaryny we kagyz haltalaryny öndüriji bolanymyz üçin, müşderilerimiz şahsy kagyz gaplaýyş gutularyna we kagyz haltalaryna mätäç bolýança dürli ugurlardan.Müşderilerimiziň köpüsi gözellik we kosmetika pudagyndan, moda egin-eşik senagatyndan, azyk we içgi senagatyndan, saglygy goraýyş önümlerinden we sowgat önümleri pudagyndan.

HYZMAT

Omörite kagyz turbalary, kagyz sowgat gutulary we kagyz haltalary

NSWprint adaty çap edilen kagyz gaplaýyş önümlerini öndürýär.Esasy önümler adaty kagyz turbalary, kagyz sowgat gutulary, kagyz haltalary we ş.m.
Ine, önümlerimiziň broşýurasy (2020-nji ýylyň oktýabr aýynda sanalandyr)

nusga otagy

Ajaýyp tejribe üçin mümkinçilik

Elektron kitabyňyzy şu gün bukjanyňyza alyň.