Önümler

 • Spot UV metal gapak çakyr çüýşe kagyz gaplaýyş turbalary

  Spot UV metal gapak çakyr çüýşe kagyz gaplaýyş turbalary

  Kompozit gaplaýyş turbalary, 100% gaýtadan işlenen kagyzdan ýasalan, plastmassa wilkalar, metal wilkalar ýa-da metal halka we wilka sürtülme ýapyklary bilen möhürlenen turba korpusyndan durýar.Gözüňi özüne çekiji birleşdiriji turbalar önümleriňize gymmatlyk goşýar, tekjäniň barlygyny gowulandyrýar we sarp edijiniň iň köp özüne çekijiligini gazanýar.

  Demir wilkanyň ujy, iýmit derejesindäki ahyrky ýapyklyk bolup, paketiň içki bölegine gaty gabat gelýär we berk sürtülme üpjün edýär.Gaýtadan ulanylýan metal wilka, her gezek ulanylandan soň bukjany gaýtadan işlemäge hyzmat edýär we doldurmakdan soň goşmaça enjam talap etmeýär.Iýmit derejesindäki beýleki ýapyş wariantlary bilen deňeşdirilende, demir wilka az mukdarda bar, bu umumy gaplama çykdajylaryny azaltmaga hyzmat edip biler.

 • Wiski çakyr kagyzy silindr gaplaýyş gutulary karton rulon gaplamasy

  Wiski çakyr kagyzy silindr gaplaýyş gutulary karton rulon gaplamasy

  Iýmit derejeli gaplamalara bildirilýän talaplar gaty berk, sebäbi gaplama iýmit bilen göni aragatnaşykda.Iýmit derejesindäki howpsuzlyk talaplary gaty ýokary.Içindäki önümleri çyglylykdan goramak üçin turbanyň içindäki alýumin filmini ulanýarys.Kagyz turbasynyň iýmit gaplamasynyň üstünde metal gapaklary ulanýarys.Metal gapaklary ulanmak iýmitleri ýekeje kagyz gapagyndan gowy gorap we saklap biler.Sarp edijiler her gezek kagyz turba gaplaryndan iýmit alansoň aňsatlyk bilen ýapylyp bilýärler.Müşderi plastik gapaklary, agaç gapaklaryny, alýumin gapaklaryny hem saýlap biler.we ş.m. Her stiliň gapagynyň öz artykmaçlyklary bar.Turbalary metal gapaklar bilen gaplamak üçin, bu kagyz turbalaryna gaplamazdan ozal iýmitleri gaplamak üçin iýmit derejesindäki plastmassa baaslary ulanmak iň gowusydyr.Bu usul azyk önümleriniň içindäki howany has köp saklap biler we uzak wagtlap täzeläp biler.

 • Lenta tutawaç goňur silindrli kagyz kagyz turbasy 4c çap

  Lenta tutawaç goňur silindrli kagyz kagyz turbasy 4c çap

  Bu silindr gaplama gutusynyň dizaýny gaty nepis.Silindr görnüşli guty gutynyň gapagynyň we goňur kraftyň aşaky egri gurluşyny kabul edýär.lt tegelek guty gaplamasynyň derejesini peseltmeýär.Munuň tersine, kagyz tegelek gutynyň gurluşy has güýçlidir.Tegelek guty bolsa kosmetiki ýag, ak şerap ýa-da gyzyl çakyr ýaly önümleriň belli bir agramy bilen gaplanýar.

  Sarp edijiler gutujyk ID-ni gaýtalap açmak we ýapmak prosesinde gutujy agzasyna zeper ýetirmezden has aňsat we amatly ýapyp biler ýaly aşaky silindr öküz agzydyr.

 • 4c Kosmetiki gaplamak üçin dodak balzam kagyzy turba gutusy

  4c Kosmetiki gaplamak üçin dodak balzam kagyzy turba gutusy

  Ak guty turbasynyň gaplama täsiri ajaýyp we harytlara gowy grafiki displeý almaga kömek edip biler.Gowy dizaýn edilen silindr gutusy prezentasiýasy sarp edijileri haýran galdyrar we ajaýyp söwda bilimlerini hödürlär.Nowörite kagyz turba gaplaýyş gaplaryny özleşdirmek we harytlary gaplamaga ýerleşdirmek gowy önüm satuwynyň başlangyjy bolup biler.Ownuk kagyz turbalary üçin kiçi aýna gaplar gaplanyp bilnerdi.Mysal üçin, ak kagyz turbasy 10mlof efir ýagy bilen doldurylýar.Efir ýagy çüýşesi gowşak bolany üçin, paketiň içindäki EVA halka çüýşesiniň aýratyn goýulmagy aýna çüýşäni doly gorap biler.

 • Gasynlanan kagyz kagyz süýşüriji guty Iki bölek jorap gaplamasy

  Gasynlanan kagyz kagyz süýşüriji guty Iki bölek jorap gaplamasy

  Kraft kagyz çekme gutulary önümiň islendik görnüşini gaplamak ukyby sebäpli birnäçe funksiýany ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir.Bu çekme gutulary bilen, çekiş gutusynyň görnüşine päsgel bermezden, şekillerine garamazdan zatlaryňyzy çekme gutularyna gaplap bilersiňiz.Süýşýän gutulary ýasamak üçin ulanylýan “Kraft” kagyz materialy gaty güýçlidir, şeýle guty dükanyň gaplamaly zatlaryny ygtybarly saklap bilýär.Kraft kagyz çekme gutulary, gaplama zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgütdir.Olary iýmit önümleriňizi, sowgatlaryňyzy we sabynlaryňyzy beýleki öý goşlarynyň arasynda howpsuz gaplamak üçin ulanyp bilersiňiz.

  Bu gutular zatlary goramak üçin niýetlenen içki çekme bilen iki bölekde öndürilýär, sebäbi beýleki ýeň ýeň ýeňi örtýär we kagyz ýa-da açyk penjirelerde bezeg maksatly.Kraft çekme gutulary tebigatda biodegrirlenip bilinýänligi sebäpli daşky gurşawy hapalamaýan kagyz gaplamasydyr.

 • Çaý kofesi metal tegelek karton turba konteýnerini gutarýar

  Çaý kofesi metal tegelek karton turba konteýnerini gutarýar

  Kompozit gaplaýyş turbalary, 100% gaýtadan işlenen kagyzdan ýasalan, plastmassa wilkalar, metal wilkalar ýa-da metal halka we wilka sürtülme ýapyklary bilen möhürlenen turba korpusyndan durýar.Gözüňi özüne çekiji birleşdiriji turbalar önümleriňize gymmatlyk goşýar, tekjäniň barlygyny gowulandyrýar we sarp edijiniň iň köp özüne çekijiligini gazanýar.

  Demir wilkanyň ujy, iýmit derejesindäki ahyrky ýapyklyk bolup, paketiň içki bölegine gaty gabat gelýär we berk sürtülme üpjün edýär.Gaýtadan ulanylýan metal wilka, her gezek ulanylandan soň bukjany gaýtadan işlemäge hyzmat edýär we doldurmakdan soň goşmaça enjam talap etmeýär.Iýmit derejesindäki beýleki ýapyş wariantlary bilen deňeşdirilende, demir wilka az mukdarda bar, bu umumy gaplama çykdajylaryny azaltmaga hyzmat edip biler.

 • Biodegrirlenip bilinýän FSC kepilnamasy gaplaýyş kagyz karton turba gutusy

  Biodegrirlenip bilinýän FSC kepilnamasy gaplaýyş kagyz karton turba gutusy

  Canörite kanister karton guty umumy material
  1. “Custom Canister Cardboard Box” üçin dürli material warianty, ähli kartonlar ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan işlenýär.
  2. Sungat kagyzy, ýalpyldawuk kagyz, merjen kagyzy, kraft kagyzy “Custom Canister Cardboard Box” üçin elýeterlidir.
  3. materialshli materiallar ýokary hilli bolandygyna göz ýetirmek üçin hil barlagyndan soň getiriler.
  4. materialshli materiallar ätiýaçda we ygtybarly ammarda saklanýar.
  5. materialhli material ISO9001: 2015, SGS, FSC şahadatnamalary bilen üpjün edilip bilner.

 • Designörite dizaýn kagyz guty turbalary dodak balzam dezodorant zawod kagyz turbasy

  Designörite dizaýn kagyz guty turbalary dodak balzam dezodorant zawod kagyz turbasy

  Iň ýönekeý bir reňkli taslamany iň talap edilýän sekiz reňkli işe alyp bileris.Ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlenen ýaşyl gutulary üpjün etmek baradaky borçnamamyzyň bir bölegi hökmünde, biodegrirlenip bilýän soya esasly syýa hem ulanyp bileris.Customörite gutularyňyzy dürli görnüşli kagyz we galyňlykda çap etmek mümkinçiligimiz bar.Kagyz görnüşleri we galyňlygy barada anyk bilmeýän bolsaňyz, size käbir teklipleri bermäge şat.

 • Gyzgyn altyn möhürleýji gapakly silindr kagyz turbasy Aý torty gaplamasy

  Gyzgyn altyn möhürleýji gapakly silindr kagyz turbasy Aý torty gaplamasy

  Bu nusgawy çaý, kagyz turbasy bolup biler.Kagyzyň içki turbasy goýy ýadro kagyzdan togalanyp bilýär, şonuň üçin silindriň içi goňur reňkde bolýar.Kagyz silindriniň daşky ýüzi çaý agajynyň magistralyna meňzeýär.Goňur gyrmyzy daşky guty, goýy içki guty bilen birleşdirildi.Tutuş çaý gaplamak gaty täze we owadan görünýär.

  Tegelek çaý gutusynyň ýapylmagy, kagyz bankanyň gapagy birnäçe gezek ýapylsa we ýapylsa-da, gutynyň ýapylmagy könelmez ýa-da zaýalanmaz.Silindr gutusynyň gapagy hem, aşagy hem maşyn tarapyndan awtomatiki öndürmek üçin berk we amatly egri gurluşy kabul edýär.Şeýle hem bu çykdajylary tygşytlaýar we çaý gaplaýyş gutusynyň birlik bahasyny arzanladýar.

 • 2 bölek mämişi reňkli kraft kagyz turba deňiz duzly kagyz silindr gaplamasy

  2 bölek mämişi reňkli kraft kagyz turba deňiz duzly kagyz silindr gaplamasy

  2 bölek gurluşy : Bu görnüş turbany, gapagy we aşagyny ýygnamak üçin 2 bölekdir.Aşakda gapakdan azajyk gysga.

  3 bölek gurluşy this bu gurluşyň 3 bölegi.Gapak, aşaky we orta turba.Orta turbanyň uzynlygy gapagyň we aşaky jemi.

 • Dünýä ýük daşama CMYK Çap kagyz gaplaýyş turba kosmetika gutusy

  Dünýä ýük daşama CMYK Çap kagyz gaplaýyş turba kosmetika gutusy

  Cardörite karton turba gaplamasy, 100% gaýtadan işlenen Kraft kagyz çig malyndan dürli diametrli demir galyp bilen turbalara ýelmemek we ýelimlemek arkaly ýasalýar, turbalardaky ýelim guradylandan soň, zerur müşderi tarapyndan kesilýär.Şonuň üçin turbanyň diametri we turbanyň uzynlygy, gaplamak isleýän önümleriňize laýyk müşderiniň aýratynlyklaryna görä düzülip bilner.Içindäki turba iýmit üçin alýumin folga gatlagy bilen iýmitlenip bilýän gaplama turba gutusy hökmünde örtülip bilner.Şeýle hem, goýmak, gapak we ş.m.

 • “Eco Friendly Kraft Paper Tube Canister” iýmit gaplaýyş kagyzy turbasy

  “Eco Friendly Kraft Paper Tube Canister” iýmit gaplaýyş kagyzy turbasy

  Önümleriňizi gaplamak üçin karton turba gaplamasyny saýlamazdan ozal käbir turba esasy bilimlerini bilmek möhümdir, amatly gaplama stili önümleriňiziň bäsdeşligini we özüne çekijiligini ýokarlandyrar.Turbanyň gurluş stili, kagyz turba gaplamasy barada bilmeli ilkinji zadyňyzdyr.Turbanyň gaplanyşyny düzmek üçin daşky bazadan, içki boýnundan ýokarky gapaga çenli dört sany esasy turba gurluşy bar, uzynlygy talap edilişi ýaly üýtgedilip bilner we hemmesine örtülip bilner. dürli reňkli karton turba gaplaýyş gutularyny çykarmak üçin dürli reňkli çap edilen kagyz.

123456Indiki>>> Sahypa 1/9