Gasynlanan kagyz gutusy

 • Gasynlanan kagyz kagyz süýşüriji guty Iki bölek jorap gaplamasy

  Gasynlanan kagyz kagyz süýşüriji guty Iki bölek jorap gaplamasy

  Kraft kagyz çekme gutulary önümiň islendik görnüşini gaplamak ukyby sebäpli birnäçe funksiýany ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir.Bu çekme gutulary bilen, çekiş gutusynyň görnüşine päsgel bermezden, şekillerine garamazdan zatlaryňyzy çekme gutularyna gaplap bilersiňiz.Süýşýän gutulary ýasamak üçin ulanylýan “Kraft” kagyz materialy gaty güýçlidir, şeýle guty dükanyň gaplamaly zatlaryny ygtybarly saklap bilýär.Kraft kagyz çekme gutulary, gaplama zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgütdir.Olary iýmit önümleriňizi, sowgatlaryňyzy we sabynlaryňyzy beýleki öý goşlarynyň arasynda howpsuz gaplamak üçin ulanyp bilersiňiz.

  Bu gutular zatlary goramak üçin niýetlenen içki çekme bilen iki bölekde öndürilýär, sebäbi beýleki ýeň ýeň ýeňi örtýär we kagyz ýa-da açyk penjirelerde bezeg maksatly.Kraft çekme gutulary tebigatda biodegrirlenip bilinýänligi sebäpli daşky gurşawy hapalamaýan kagyz gaplamasydyr.

 • Tab Lock 4c Garnitura üçin 300gsm gasynlanan ýeňli poçta gutusy

  Tab Lock 4c Garnitura üçin 300gsm gasynlanan ýeňli poçta gutusy

  NSWprint-de B-fleýta (galyňlygy 3mm) ýa-da E-fleýta (galyňlygy 1,6mm) gasynlanan kagyzy saýlap bilersiňiz.Surfaceerüsti kagyz hökmünde goňur reňkli kagyz ýa-da ak örtükli kagyz bolup biler.Kagyz çeşmämiz FSC şahadatnamasy.Şeýlelik bilen, poçta gutymyz 100% gaýtadan işlenip bilner. Customörite çap edilen poçta gutusy elektron söwda gaplamalary, onlaýn dükanlar we abuna gutulary üçin gaty zerurdyr.Mahabat toplumlaryny we dynç alyş gutularyny gaplamak üçin ýörite çap ediş gutusyny ulanyp bilersiňiz.Müşderileriňize ajaýyp gutulmak tejribesini berip biler.Poçta gutusy berk we poçta bilen ibermek üçin berkdir.Dizaýnyňyzy gutynyň içinde we daşynda çap edip, markaňyzy görkezmegiň gowy usulydyr.Şeýle hem gymmat bahaly sowgat gutusyny satyn almagyň zerurlygy ýoklygy sebäpli gaplama çykdajylaryňyzy tygşytlap biler.Poçta gutusyny ýygnamak gaty aňsat we tekiz paketli iberilendigi sebäpli olary saklamak üçin köp ýer gerek däl.

 • Printörite çap edilen kagyz kagyzy görkeziş gutusy E elde öndürilen sabyn üçin fleýta gasynlanan karton

  Printörite çap edilen kagyz kagyzy görkeziş gutusy E elde öndürilen sabyn üçin fleýta gasynlanan karton

  Önümi satmak üçin geljegiň gözüni almak möhümdir.Telekeçä önümleri displeý gutulary arkaly görkezmäge kömek edýäris.
  Önümiň guramaçylykly görnüşde görkezilmegine we özüne çekijiligine bolan islegini kanagatlandyrýan pes nyrhda ajaýyp görnüşli gaplamalary hödürleýäris.
  Kompaniýa, bazarda berk durmak hökmany bolan uzak möhletli çydamly gutular üçin ýokary hilli çap maşynlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
  Şeýlelik bilen, markaňyza üýtgeşik görnüş bermek üçin displeý gutularyňyzy dizaýn edeliň we şekillendireliň.

 • Düz Kraft F-Fleýta gasynlanan poçta gutusy Çap edilen stiker belligi

  Düz Kraft F-Fleýta gasynlanan poçta gutusy Çap edilen stiker belligi

  Gasynlanan F-fleýta gaplamasy, döwülýän harytlaryň haýsydyr bir eglişiksiz barmaly ýerine ýetjekdigine doly howpsuzlygy we kepilligi üpjün edýär.Gowy gasynlanan hatlar zyýandan ätiýaçlandyryş ýalydyr.Gasynlanan poçta işgärlerimiz poçtalary ýeňil bolany üçin tygşytlamaga hem kömek edýär, käbir müşderiler önümi gasynlanan pola salmazdan ozal önümlerini polifoam ýa-da köpürjik halta bilen örtýärler.Iberilmeli harytlaryň görnüşine we sanyna baglylykda saýlamaly dürli görnüşlerimiz bar.

 • CMYK Softumşak kosmetiki pagta üçin 4C Çap edilen gasynlanan gaplama gutusy

  CMYK Softumşak kosmetiki pagta üçin 4C Çap edilen gasynlanan gaplama gutusy

  Gaplanan dizaýnyňyza doly özleşdirmek gözegçiligini isleseňiz, gasynlanan gutular ajaýyp saýlawdyr.Goşmaça güýç we çydamlylykdan başga karton ýaly uly dizaýn meýdanynyň ähli artykmaçlyklaryny alarsyňyz.Customörite açylýan bukjalar, flaplar, kesmek we nagyşlamak ýa-da çykarmak ýaly goşmaça aýratynlyklar, özboluşly dizaýn döretmek üçin goşup boljak köp sanly wariantdyr, bu prosesiň içindäki önümi bozar öýdüp gorkman.

 • Logörite logotip, bölek satuw söwdasy üçin gara çap edilen elektron fleýta gasynlanan poçta gutusy

  Logörite logotip, bölek satuw söwdasy üçin gara çap edilen elektron fleýta gasynlanan poçta gutusy

  Customörite ýasalan gasynlanan gaplama gutusy gorag işini hem, satuw işini hem ýerine ýetirmegiň gowy usulydyr.Müşderilerimiz içerki önümi has gowy goramak isleýänligi üçin doly reňkli çap edilen gasynlanan gutyny ulanmagy gowy görýärler.Munuň sebäbi diňe gasynlanan karton zarbanyň güýjüni siňdirip bilmek bilen çäklenmän, adaty bir diwar bukulýan karton ýaly tekiz paketdir.

 • Stereo gaplamak üçin gönüburçly ýörite çap edilen gaplama gutulary

  Stereo gaplamak üçin gönüburçly ýörite çap edilen gaplama gutulary

  • Haryt: Gasynlanan guty omörite ululygy Logo Elektron önümler gaplamasy

  • Baha: Gepleşik

  • Ölçegi (L * W * H): customhli adaty ululykda bar

  • Şekil: Kwadrat / gönüburçluk / Altyburçlyk

  • Çap et: 4c çap

  • Tamamlamak: Mat laminasiýa

  • Kagyz materialy: 300gsm CCNB (Palçyk bilen örtülen habarlar), elektron fleýta gasynlanan kagyz

  • Garnituralar: PE köpük

  • Ulanylyşy: Saç guradyjylary, gyzdyryjylar, radiolar we ş.m. ýaly elektron önümleri gaplamak

  • MOQ: 1000pc (Kagyz gutusy).Uly mukdarda sargyt kabul ediň

  • Iberiş: Poli halta gaplanan, karton üçin 100-200 pc

  • 100% bahasy we hili kepillendirilýär.

 • 4c “Akylly boýun” massaagerçysy üçin ak reňkli gapjyk gasynlanan poçta gutusyny çap ediň

  4c “Akylly boýun” massaagerçysy üçin ak reňkli gapjyk gasynlanan poçta gutusyny çap ediň

  Poçta gutusy:

  Mahabat toplumlaryny we dynç alyş gutularyny gaplamak üçin ýörite çap ediş gutusyny ulanyp bilersiňiz.Müşderileriňize ajaýyp gutulmak tejribesini berip biler.Poçta gutusy berk we poçta bilen ibermek üçin berkdir.Dizaýnyňyzy gutynyň içinde we daşynda çap edip, markaňyzy görkezmegiň gowy usulydyr.Iň soňunda, kagyz gutusy FSC görnüşli kagyzdan we gasynlanan kartondan ýasalýar.Şeýlelik bilen, 100% gaýtadan ulanylýar we markaňyza daşky gurşaw barada gowy düşünje berip biler.

 • Içki geýim gaplama gasynlanan poçta gutusy omörite marka logo 10 gün önümçilik

  Içki geýim gaplama gasynlanan poçta gutusy omörite marka logo 10 gün önümçilik

  Gasynlanan süýümli tagta ýa-da “birleşdirilen tagta” iki esasy komponentden ybarat: liner we orta.Bularyň ikisi-de konteýner tagtasy diýilýän agyr kagyzdan ýasalýar.Linerboard, adatça tagtanyň daşky ýüzlerinde, ýöne içerde, ortaça ýapyşýan tekiz materialdyr.Orta, bir ýüzüň üstünde ýaýlara ýa-da tüýdüklere emele gelen we çyzgy tagtalarynyň arasynda ýelmeşýän kagyz.

 • Marka dizaýny, tomus şlýapa gaplamak üçin çap edilen gasynlanan poçta gutusy

  Marka dizaýny, tomus şlýapa gaplamak üçin çap edilen gasynlanan poçta gutusy

  Tüýdükler in engineeringenerçilik täsinlikleri we gasynlanan gorag häsiýetleriniň açarydyr.Arkalar konteýneriň mazmunyny ýuwup, köp agramy goldap bilýän gaty sütünleri emele getirýär.Tüýdükler izolýator bolup hyzmat edýär, önümiň duýdansyz üýtgemeginden goraýar.

  Techokary tehnologiýaly in engineeringenerçiligi we her mazmuny aýratyn mazmuny we ýük daşama talaplary üçin ýörite dizaýn etmegiň köpugurlylygyny birleşdirip, gasynlanan ýassygyň hili, üstaşyr güýji bilen gabat gelýär, üstaşyr geçişde zeper ýetmeginiň öňüni alýar.

 • Gara çap edilen logotip, gasynlanan kraft guty EPE köpük çüýşe gaplamasy

  Gara çap edilen logotip, gasynlanan kraft guty EPE köpük çüýşe gaplamasy

  Gasynlanan gaplama näme?

  Gasynlanan gaplama, 3 ýa-da has köp gasynlanan süýümli tagtadan (konteýner tagtasy diýlip hem atlandyrylýar) çydamly, tygşytly we köpugurly gaplama materialydyr.Gasynlanan gutular, tüýdüklere öwrülen we çyzgy tagtasynyň arasynda ýelmeşýän kagyz bolan liner tagtasy we gurşaw diýilýän tekiz materialdan ýasalýar.

 • Saç Dharma goraýjy efir ýagy üçin ýokary derejeli gasynlanan karton guty

  Saç Dharma goraýjy efir ýagy üçin ýokary derejeli gasynlanan karton guty

  Önümiň ady: Saçlary düzeltmek / Saç uzatmak Önümi gasynlanan karton guty
  Ölçegi: omörite ululyk, islendik zady edip bileris!
  Material:> 300gsm A / B / C / E / F / G Fleýta gasynlanan kagyz, PVX penjire.Beýleki materiallaram bar.
  Faceerüsti bezeg: ossalpyldawuk laminasiýa, Matt laminasiýa, gyzgyn folga möhürlemek, UV örtük we ş.m.
  Standart: ISO 9001: 2015, SGS, FSC.

12Indiki>>> Sahypa 1/2