Habarlar

 • UV çap etmek bilen Offset çap etmegiň arasyndaky tapawut

  UV çap etmek bilen Offset çap etmegiň arasyndaky tapawut

  Ofset çap etmek “Ofset” çap etmek, “ofset litografiýa” diýlip hem atlandyrylýan köpçülikleýin önümçilik usulydyr, onda metal plitalardaky şekiller rezin ýorganlara ýa-da rulonlara, soňra bolsa metbugat serişdelerine geçirilýär.Çap ediş serişdeleri, adatça kagyz, t ... bilen göni aragatnaşykda däl ...
  Koprak oka
 • Gaty kagyz gutusynyň komon stilleri

  Gaty kagyz gutusynyň komon stilleri

  “Set-Up Boxes” diýlip hem atlandyrylýan berk gutular, köplenç ajaýyp we ýokary derejeli önümler bilen görülýän meşhur gaplama görnüşidir.Bu gutular adatça bukulýan kartonlardan dört esse galyň we göni çap edilmeýär.Muňa derek, ýönekeý ýa-da gaty hyýaly kagyz bilen örtülendir, dep ...
  Koprak oka
 • Gaplamakda umumy gutarmagyň 4 görnüşi

  Gaplamakda umumy gutarmagyň 4 görnüşi

  Altyn gyzgyn möhürleme Gyzgyn möhürleme, metal çap etmek we materialyň ýüzüne folga basmak üçin gyzgyn ölüleri ulanýan çap usulydyr.Bu material ýalpyldawuk, golografiki, mat we başga-da dürli dokumalar we islendik reňkde bolup biler.Gyzgyn möhürleme gaty gowy ...
  Koprak oka
 • Karton gutularyň bukulmagynyň umumy görnüşleri

  Karton gutularyň bukulmagynyň umumy görnüşleri

  Karton gaplamak näme?Karton, guty şablonyna görä kesilen eplenen kartondan ýasalan köp maksatly gaplama gutusy.Eplenýän kartonlar esasan has ýeňil önüm gaplamak üçin ulanylýar.Oňa köplenç karton, bukulýan karton, karton guty we kagyz b ... diýilýär.
  Koprak oka
 • Içki tarelkanyň dürli görnüşleri

  Içki tarelkanyň dürli görnüşleri

  EVA köpük EVA köpügi ýokary dykyzlykly material, ýokary gatylyk, bufer öndürijiligi.Shockokary derejeli sowgat gutusy üçin amatly şokdan goraýan öndürijilikli materiala degişlidir.EVA köpügindäki umumy reňkler ak we gara....
  Koprak oka
 • Altyn folga möhürlemek we kümüş folga möhürlemek

  Altyn folga möhürlemek we kümüş folga möhürlemek

  Altyn folga möhürlemesi we kümüş folga möhürlemesi: Altyn folga möhürlemesi we kümüş folga möhürlemesi, kosmetiki gaplama gutusyna we kagyz sowgat haltalaryna abraýly metal bezeg bolup, ajaýyp hilli duýgy berýär.Altyn gyzgyn folga we kümüş gyzgyn möhür ...
  Koprak oka
 • Mat laminasiýa we ýalpyldawuk laminasiýa

  Mat laminasiýa we ýalpyldawuk laminasiýa

  Mat laminasiýa: Mat laminasiýa, çap edilýän syýa çyzmakdan gorap biler we kagyz gaplaýyş gutusynyň we sumkasynyň taýýar ýüzüni el degirmek üçin hakykatdanam ýumşak “atlas” ýaly duýup biler.Mat laminasiýa mat ýaly görünýär we ýalpyldawuk däl ...
  Koprak oka
 • Greenaşyl gaplama dizaýny 3R ýörelgeleri: Azaltmak, gaýtadan ulanmak, gaýtadan işlemek.

  Greenaşyl gaplama dizaýny 3R ýörelgeleri: Azaltmak, gaýtadan ulanmak, gaýtadan işlemek.

  Zaýalanýan material, himiki gurluşy belli bir gurşawda belli bir wagtyň içinde öndürijiligiň ýitmegine sebäp bolýan plastmassa.Zaýalanýan plastmassa gaplaýyş materiallary adaty plastmassanyň işine we aýratynlyklaryna eýedir.Ultranyň hereketi bilen ...
  Koprak oka